Pokyny pro návštěvníky – mimořádná opatření proti pandemii covid-19

Na základě aktuálních opatření proti pandemii covid-19 na památkových objektech jsou nadále povoleny skupinové prohlídky do 20 osob bez omezení, návštěvníci jsou ale povinni mít zakryté dýchací cesty a dodržovat rozestupy.

Prosíme návštěvníky, aby si prohlídky rezervovali předem online a dodržovali následující mimořádná opatření:

 1. Skupinové prohlídky bez nutnosti prokázání bezinfekčnosti ve vztahu k onemocnění covid-19 mohou být prováděny v maximálním počtu 20 osob včetně průvodce, tj. limit návštěvníků na jednu prohlídku je 19 osob.
 2. Maximální kapacita prohlídkového okruhu příslušného objektu je vždy uvedena na webových stránkách každého památkového objektu.
 3. U skupinových prohlídek s účastí více než 20 osob (s výjimkou dětí do 12 let) musí každý návštěvník splnit jednu z následujících podmínek:
        a.      prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem své návštěvy,
        b.      aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.
 4. U osob mladších 18 let a osob s kontraindikací k očkování lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.
 5. Účastníci svatby, prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, nebo pohřbu nemusí prokazovat splnění podmínky dle bodu 3, pokud se dané akce neúčastní více než 30 osob. Jestliže se akce účastní více než 30 osob, musí všichni účastníci prokázat splnění podmínky uvedené v bodě 3.
 6. Splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek kontroluje zaměstnanec NPÚ organizující skupinovou prohlídku.
 7. V případě nesplnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek nebude návštěvníkovi povolen vstup na skupinovou prohlídku nad 20 osob.
 8. Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálů památkových objektů včetně parků a zahrad.
 9. Návštěvník je povinen v areálu v místech, kde je vyšší koncentrace osob a není možno dodržet minimální odstup 1,5 m, si zakrýt dýchací cesty (respirátor bez výdechového ventilku dle vládních opatření např. FFP2) a mít je zakryté po celou dobu, kdy se nachází v místech zvýšené koncentrace osob (nádvoří, zahrada, park, hrad, zámek apod.).
 10. Návštěvník bez zakrytých dýchacích cest nebude vpuštěn do vnitřních prostor přístupných bez průvodce, a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného. Výjimku mají děti do 2 let a další dle aktuálně platného mimořádného opatření.
 11. Návštěvníci mezi sebou musí udržovat odstup minimálně 1,5 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.
 12. Zakazuje se shlukování osob, a to jak v parcích a zahradách, nádvořích a dalších venkovních i vnitřních prostorech, tak především v místech před toaletami, na pokladnách, před výdejními okénky občerstvení a v místech prodeje upomínkových předmětů.
 13. Návštěvník je povinen před vstupem do pokladny a na WC použít desinfekci rukou.
 14. Je upřednostňována bezhotovostní platba kartou a on-line prodej vstupenek.
 15. Při nedodržení platných opatření a pokynů zaměstnanců NPÚ nebude návštěvník vpuštěn do areálu, nebo může být z areálu bez náhrady vykázán i v případě, že má uhrazené vstupné.